Page 17 - Professional Line 2020/8
P. 17

РЕШЕНИЯ


    КАК ДА СИ НАПРАВИМ ДОБЪР РАДИАТОР?

    Заводът разполага с девет производствени линии.
    Процесът на охлаждане започва с производството на
    тръби за потока въздух или течности от алуминиев лист,
    който се формира и заварява съответно. Тези тръби
    имат овално напречно сечение за по-добро разсейване
    на топлината. Други машини се използват за направата
    на така наречените турбулатори - ламаринени елементи,
    вмъкнати в тръбите и плочите на въздушния охладител.
    Турбулаторите са предназначени да намалят скоростта
    на въздушния поток, за да подобрят преноса на топлина.
    Между тръбите, положени една над друга, се поставят
    топлоотвеждащи елементи, изработени от ламарина със
    съответната форма, така наречените плочи. Тръбите са  Тръбите на охладителя за течности са оформени така, че
    свързани към ламаринените страни, които са основата за  да забавят потока на течността, за по-добро разсейване на
    сглобяването на страничните резервоари. Така образува- топлината.
    ната сърцевина се заварява във фурна при температура
    600 ° С. Този процес е от решаващо значение за качест- топлинната ефективност на радиаторите се проверява
    вото на продукта. Осигурява здрави връзки между тръби  при различни атмосферни условия. Интересното е, че
    и радиатори, както и между тръби и страни. Така обра- тестовете се провеждат и в аеродинамичния канал за
    зуваната сърцевина има висока твърдост и устойчивост  трети страни.
    на вибрации. Охладените сърцевини са свързани към   В завода TitanX се обръща специално внимание на
    страничните резервоари. По желание на клиента готови- качеството на продукта, което се контролира на няколко
    те радиатори (течни, въздушни) са модулно свързани към  етапа. Много стъпки също са напълно автоматизирани,
    рамката с помощта на индустриални роботи. На този етап  осигурявайки възпроизводимо производство и нисък
    всеки модул е тестван за херметичност, което гарантира  процент на дефекти. Приблизително 10% от продуктите са
    висококачествен продукт. Заводът разполага и с полуав- за вторичен пазар, а продуктите, доставяни на вторичния
    томатични станции за производство на модули, в зависи- пазар, са със същото качество като за сглобяване.
    мост от обема на производството.


    ТЕСТОВЕ ЗА КАЧЕСТВО                  ЗА МЕХАНИКА

    Фабриката разполага с тестови стендове за проверка   На пазара има радиатори от различни производите-
    на качеството на продуктите. Той изследва прототипи на  ли, включително евтини азиатски. Технологията за
    продукти, разработени от дизайнерския отдел и произ-  производство на радиатори може да се различава:
    волно избрани радиатори от производствената линия.     > Механично сгънати с кръгли или овални тръби Тръ-
    Херметичността на радиаторите се проверява чрез      бите са прикрепени отстрани с гумени уплътнения,
    подлагането им на вибрации в продължение на много     които се износват с течение на времето поради
    часове на определени честоти, симулиращи движението    вибрации, причинявайки течове. Такива радиатори
    на камион, както и устойчивост на корозия и налягане.   имат ниска твърдост, което води до течове. Пре-
    Например, течният радиатор трябва да издържи 3000     димството им е ниската им цена поради ниските
    цикъла на смяна на температурата на охлаждащата теч-   производствени разходи (те могат да бъдат сгънати
    ност в диапазона от -15 до + 100 ° C. Заводът е снабден  в гаража).
    и с аеродинамичен канал, в който можете да регулирате   > произведени чрез заваряване
    околната температура (от -30 до + 50 ° C), влажност и да
    симулирате слънчева радиация. В канала на практика
                                Тръбите са трайно свързани с плочите и страничните
                                стени, които са основата за инсталиране на странич-
                                ните резервоари. Страничните резервоари могат да
                                бъдат направени от алуминиев лист или пластмаса.
                                Такъв радиатор има значителна твърдост и издръжли-
                                вост. Недостатъкът е по-високите разходи, свързани с
                                производствените разходи.
                                Нискокачествените заместители се различават от
                                оригиналните:
                                  > производствена технология (механична, вместо
                                 заваряване)
                                  > по-тънка сърцевина,
                                  > по-малко тръби,
                                  > по-ниска топлинна ефективност от очакваната от
                                 дизайнера. Когато избирате заместител на подо-
                                 зрително ниска цена, трябва да обърнете внимание
                                 на дизайна на радиатора.
    При производството на малки партиди няколко
    стъпки се извършват ръчно.
                                                        15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22