Page 12 - Professional Line 2020/8
P. 12

ТЕМА НА БРОЯ


                        По темата на броя разговаряме и с

                        Ласло Бак - технически специалист
                        следпродажбено обслужване

                        в HALDEX

                        НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРИЖА                        ВИНАГИ ТРЯБВА ДА                        БЪДЕ БЕЗОПАСНОСТТА

     Възможно ли е да се обслужват   Какви са предимствата за серви-   за да спестят време.
     модерни търговски превозни     за, ако се използва диагностично  След като ремонтът приключи ус-
     средства и ремаркета без диагно-  оборудване?             пешно, сервиза разполага с доказа-
     стични устройства и оборудване?  - Сервизите могат да предложат   телство за това, с EOLT (End of line
     - До известна степен е възмож-   цялостно обслужване на клиенти-   test) отчет.
     но. Не всяко сервизно действие   те. Използването на диагностични
     изисква диагностично оборудване  инструменти често спестява време,  Какви са рисковете от използ-
     (напр. Смяна на спирачни наклад-  тъй като води механиката и дава   ването на нелицензирано диаг-
     ки). Веднага щом се включи EBS   подсказки къде да се търси про-   ностично оборудване и кракнат
     системата, няма друга възможност  блема. Диагностичните инструменти  софтуер?
     освен наличието на подходящи ди-  позволяват на сервизния специа-   - Най-голямата грижа винаги трябва
     агностични инструменти. Ако тряб- лист да променя EB + системите и  да бъде безопасността. С нели-
     ва да се промени EB +, например.  да копира конфигурационния файл,  цензиран софтуер и хардуер EB +
                                         може потенциално да се повреди
                                         и да се повлияе на спирането на
                                         ремаркето.
                                         В допълнение, гаранцията и правил-
                                         ното функциониране на продукта
                                         също могат да бъдат засегнати, ако
                                         нелицензираното оборудване при-
                                         чини някаква повреда или вреда.

                                         Предлагате ли обучение за работа
                                         с диагностично оборудване? Ако не
                                         сме преминали такова обучение,
                                         ще можем ли да използваме пъл-
                                         ния потенциал на оборудването?
                                         - Ние предлагаме професионални
                                         EB + обучения (в този труден пери-
                                         од, онлайн) за сервизи и OE клиен-
                                         ти. За да можете да се възползвате
                                         напълно от всички функционалности
                                         на диагностичното оборудване, обу-
                                         чението е силно препоръчително.
                                         Ние не продаваме диагностичните
                                         модули HALDEX на сервизи без
                                         сертификат. Софтуерът е безплатен,
                                         и може свободно да бъде изтеглен
                                         на Haldex.com

                                         За всякакви въпроси свързани с ди-
                                          агностично оборудване, диагности-
                                         чен софтуер и технически обучения,
                                           може да се свържете с колегата
                                                     Ласло Бак

                                              Мобилен +36 70 370 6752
                                           E-mail:   laszlo.bak@haldex.com
     10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17