Page 8 - Professional Line 2020/8
P. 8

ТЕМА НА БРОЯ
     Тихомир Тодоров - главният сервизен инженер на Балгериън Трак Сървис и
     представител на KNORR-BREMSE за България, споделя с нас дългогодишният си опит:

     ОТГОВOРНОСТА ПРИ     ПОСЛЕДВАЩИ ПРОБЛЕМИ
     Е НА СЕРВИЗА                                   > Тихомир Тодоров е главен сервизен инженер в
                                   Балгериън Трак Сървис ООД
                                   > Професионален опит в областта на модерни
                                   търговски превозни средства и ремаркета
                                   - повече от 13 години
                                   > Представител и технически ръководител на
                                   Knorr-Bremse за България - повече от 6 години
                                   > Ще отговори на въпросите ни и ще сподели
                                   опита си с нас в нашето интервю!
     Възможно ли е да се обслужват модерни търговски   Най-често наличието на подвеждаща, объркваща и не-
     превозни средства и ремаркета без диагностична    вярна информация продоставена ни от така наречените
     апаратура и оборудване?               универсални диагностични софтуери и оборудвания!
     От професионална гледна точка абсолютно НЕ, тъй   Кодове за неизправности в диагностичната памет като:
     като отнема прекалено много време на хора, които   "Грешката не е декодирана; Воденето не е завършено;
     имат необходимият опит в областта за да открият про- Непознат код за неизправност" и по-лошият вариант
     блема и неизправността в съсответната система. Както  код за неизправност с обяснение, което няма нищо
     обичам да казвам:                  общо с реалността!
     ДВА ЧАСА ЧЕТЕНЕ СПЕСТЯВАТ
     ЕДНА СЕДМИЦА ОПИТИ!                 В 90% от случайте след параметриране/програмиране
                                на различни електронни блокове за управление имаме
                                повреда в съответният електронен блок причинена от
     Какви са предимствата за сервиза, ако се използва  съвкупността между универсална диагностика и недос-
     диагностично оборудване?               татъчни познания на съответната система от механика
                                диагностик извършващ препрограмирането, тъй като
     - Според мен е абсолютно задължително наличието на  универсалната диагностика няма никакви ограничения
     диагностично оборудване във всеки уважаващ себе си  в промяната на параметири и когато диагностика про-
     сервиз!                       мени съответен параметър извън диапазона на работа,
     Предимствата, които са ни предоставени от Оригинал- който електронният блок стриктно очаква и проверява,
     ното диагностично оборудване са:           то тогава имаме грешка в EEPROM паметта и необходи-
     Ползването на така наречената Водеща постъпкова   мостта от смяна на електронният блок.
     диагностика интегрирана в диагностичният софтуер   По-голямия проблем са 10% от случайте, когато нямаме
     предоставена ни от завода производител на съответна- грешка за неизправност след препорграмиране напри-
     та марка създадена от техният опит през годините.  мер на TEBS спирачната централа за управление спи-
     Детайлно обяснение на всеки код за неизправност за- рачките на ремарке, тъй като преди всяко препорграми-
     писан в паметта с грешки на съответният електроннен  ране универсалната диагностика ни показва съобщение
     блок за управление като ABS, EBS, ELC, EAC, TPMS,  с което задължително трябва да се съгласим ако искаме
     iTAP, iLvl, EDC, ECM и много други!         да извършим препрограмирането. В съобщението доста
                                кратко, ясно е описано и заявено, че отговроноста при
     Какви са рисковете от използването на нелицензи-   последващи проблеми и неизправности се носи от сер-
     рано диагностично оборудване и “кракнат” софтуер?  виза и диагностика извършили препрограмирането!
     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13