Page 6 - Professional Line 2020/8
P. 6

ТЕМА НА БРОЯ

     маг.инж.Илиян Орманов

     Специалист Аутомотив Афтърмарект Робер Бош ЕООД

     СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ     Е НЕВЪЗМОЖНА     БЕЗ ДИАГНОСТИЧНО     ОБОРУДВАНЕ!


     Възможно ли е да се обслужват модерни търговски    нента, но не винаги това води до положителен резултат и
     превозни средства и ремаркета без диагностична апа-  проблемът се крие някъде другаде.
     ратура и оборудване?
                                - Какви са рисковете от използването на нелицензира-
     - Абсолютно невъзможно е модерните търговски превоз- но диагностично оборудване и "кракнат" софтуер?
     ни средства да бъдат обслужвани без диагностичен уред.  - Много често от този тип софтуер страда фирмата
     Причината е, че при всеки производител има специфики  собственик, тъй като неправилното локализиране на
     по адаптациите и обученията на различни модули, специ- проблема или некачествения ремонт много бързо връщат
     фични процедури по зануляване на сервизните интервали  автомобила в сервиза. Неправомерната техническа ин-
     и триене на генерирани кодове за грешки. Погледнато ре- формация от своя страна може да нанесе щети по упра-
     ално сервизната дейност не може да се извърши без уред,  вляващите блокове, изгаряне на изпълнителни механизми/
     който да "въведе" конкретния управляващ блок в режим на  компоненти, а това води до продължително блокиране на
     адаптация, калибриране и т.н. В противен случай превоз- превозното средство в сериза.
     ното средство няма да работи в оптимален режим, което
     например пряко влияе върху разхода на гориво.     Съществува и друга опасност с използване на този тип
                                софтуер, например при настъпило пътно транспортно
     Какви са предимствата за сервиза, ако се използва   произшествие могат да се анализират данни от управлява-
     диагностично оборудване?               щите блокове за евентуално разследване от съответните
     - Предимствата да се използва професионално диаг-  органи и това ще рефлектира директно върху фирмата и
     ностично оборудване се изразяват в няколко аспекта.  лицето, което е извършило манипулациите по автомобила.
     Първият от тях, че се ползват един уред и един интерфейс,  Предлагате ли обучение за работа с диагностичното
     независимо от превозното средство и на диагностика не  оборудване? Ако не сме преминали такова обучение,
     се налага да свиква с различни менюта на софтуера. При  ще можем ли да използваме пълния потенциал на
     хардуера Bosch KTS Truck и софтуера ESItronic Truck всич- оборудването?
     ки менюта са систематизирани и идентични за различните  - Философията на Bosch е задължително да предлага тех-
     марки превозни средства. Вторият е, че софтуерът е на  нически обучения за работа с всеки тип диагностично/сер-
     български език - огромно предимство за диагностиците,  визно оборудване, което предлага и KTS Truck и ESItronic
     които изпитват затруднения с езиковата бариера. Третият  Truck не са изключение.
     аспект е бързият достъп до техническа и сервизна инфор- В България се предлага 3-дневен курс, който дава детайл-
     мация, например ел. схеми или моменти на затягане, което  на информация за работа с уреда, софтуерни менюта и
     дава възможност на сервиза бързо да върне търговското  техническа информация за 1 ден и в следващите 2 дни е
     превозно средство на пътя, за да генерира отново прихо- практическа част, където реално на товарно превозно
     ди. Професионалната диагностика не е един обикновен  средство се извършва диагностика по дизелови системи
     т.нар. "кодочетец". Това е уред и софтуер, които трябва да  (комън рейл и помпа-дюза). Уредът дава много възможнос-
                  помагат на сервиза да от-  ти, но за да се ползва в пълния му капацитет, е задължи-
                    крие бързо и ефективно  телно да се премине курс.
                      проблема. Много от  Тук трябва да засегнем и нивата на достъп в уреда, т.нар.
                      сервизите работят  пароли PIN 1 и PIN 2. Първата парола PIN1 се предоставя
                      на принципа код за  на база заявка от фирмата и след изпратен подписан фор-
                      грешка, съответно  муляр се предоставя кратка парола, която позволява адап-
                      смяна на компо-
                                тации по УБ на търговското превозно средство. Втората
                                парола PIN 2 е предназначена за работа по ремаркета и се
                                предоставя след представяне на сертификат (не по-стар от
                                36 месеца) за завършен курс по електронни спирачни сис-
                                теми EBS. Тази парола е поименна и се издава на конкрет-
                                но физическо лице (диагностик). Курсове по EBS спирачни
                                системи се предлагат от Нелас Авточасти ООД.


     4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11