Page 10 - Professional Line 2020/8
P. 10

ТЕМА НА БРОЯ

     По темата на броя, разговряме и с

     Ангел Бешев, технически и търговски
     представител на WABCO за България

     С ОРИГИНАЛНО     ДИАГНОСТИЧНО


     ОБОРУДВАНЕ     ГАРАНТИРАМЕ     ПО-МАЛКО ВРЕМЕ


     В СЕРВИЗА

                                                    Ангел Бешев
                                        Технически и търговски представител за България

     Възможно ли е да се обслужват модерни търговски    - Какви са предимствата за сервиза, ако се използва
     превозни средства и ремаркета без диагностична    диагностично оборудване?
     апаратура и оборудване?                - Много по-бързо и точно локализиране на проблема,
     - За сервизите които искат да бъдат на ниво - категорич- елиминиране на подхода "проба-грешка". Пример: на
     но не! Всички знаем, че работата на съвременните ПС е  таблото на камиона се индикира за проблем със ECAS
     немислима без електронните системи, а всяко следващо  системата (електронно управление на въздушното окач-
     поколение ПС се оборудва с допълнителни системи кои- ване). Причините за проблема могат да бъдат много - от
     то имат за цел да подобрят безопасността на движение,  прекъснат кабел между някои от компонентите, през
     да намалят разхода на гориво, да подпомагат работата  дефектирал сензор за ниво или сензор за налягане,
     на водача и т.н. За да работят всички тези системи са  дефектирал соленоиден кран, запушен маркуч и т.н.
     необходими множество сензори, изпълнителни меха-   до повреден ел. блок за управление. Така, използвай-
     низми и управляващи ел. блокове, а когато на таблото  ки подходящо (оригинално) диагностично оборудване,
     на камиона се появи съобщение/ индикация за проблем  можем много точно да се насочим към първоизточника
     с някоя от въпросните системи, на помощ идва подходя- на проблема, чрез което избягваме ненужна смяна на
     щото диагностично оборудване. Без него, ще трябва да  изправни компоненти и гарантираме по-малко време на
     гадаем точно кой компонент от системата е засегнат, а  престой в сервиза за ПС!
     освен това, много често се налага и калибрация/ на-
     стройка на системата след физическото извършване на  Какви са рисковете от използването на нелицензира-
     ремонта.                       но диагностично оборудване и “кракнат“ софтуер?
                                - Има 3 основни риска при използване на нелицензира-
                                но диагностично оборудване:
                                1) заключване на електронния управляващ блок -
                                най-често това се получава при опит за промяна на
                                някой от параметрите на ел. блок, но може да стане и
                                само при опит за прехвърляне на данните от стария на
                                новия ел. блок. В този случай, ел. блок става недостъпен
                                дори и за оригиналното диагностично оборудване на
                                WABCO и единствения вариант тогава е изпращането му
                                за "отключване" в завода!
                                2) задаване на грешни стойности на параметрите в ел.
                                блок - получава се при опит за прехвърляне на данните
                                от стария на новия ел. блок. В този случай, системата
                                ще отчете грешка, тъй като зададената конфигурация
                                чрез параметрите няма да отговаря на реалната конфи-
                                гурация на ПС.
                                3) невъзможност за извършване на качествен/ пълен
                                ремонт - много често, нелицензираното диагностично
                                оборудване не осигурява достъп до важни функции (па-
                                раметри), които трябва да бъдат настроени за да работи
                                съответната система на ПС нормално. Като пример мога

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15