Page 11 - Professional Line 2020/8
P. 11

да посоча синхронизирането на спирането при ком-
    позиция от влекач и полуремарке - при използване на
    оригиналния диагностичен софтуер на WABCO и изправ-
    на механична част на спирачните системи на двете ПС,
    синхронизирането може да стане за минути!
    При пиратския (“кракнат") оригинален софтуер основ-
    ният проблем е, че версиите които се предлагат са за
    по-стари поколения системи и много често се получава
    така, че вие успявате да извлечете информцията от ста-
    рия ел. блок и когато дойде време да запишете данните
    на новия ел. блок установявате, че не можете въобще да
    се свържете с него....
    Предлагате ли обучение за работа с диагностичното
    оборудване? Ако не сме преминали такова обучение,
    ще можем ли да използваме пълния потенциал на
    оборудването?
    - Разбира се. Смело мога да твърдя, че WABCO е една от
    компаниите в България с най-големи традиции в органи-
    зирането на технически обучения свързани с работата на                               Тестов куфар за пневматични системи,
                               продуктов № 4350020070
                               га и онлайн обучения за своите основни системи. При
                               успешно покриване на дадено онлайн обучение, участ-
                               никът получава т.нар. ПИН 2, който предоставя подобни
                               възможности на ПИН 1, с изключение на промяната на
                               отделни параметри на системата.
                               Защитата на определени функции (например промяна-
                               та на спирачното налягане!) с ПИН се прави от гледна
                               точка на безопасността. Чрез ПИН-а, също така може
                               да се проследи кой последно е извършвал промяна на
                               параметрите на системата и кои параметри са били
                               променени.


    Куфар с диагностични кабели ‘ремарке’,
    Продуктов № 4463010230
    основните системи на ПС (ABS, EBS, ECAS, AMT). На тези
    обучения се разглеждат подробно всички компоненти на
    съответната система, схеми на свързване, инструкции за
    инсталиране и познати проблеми, за да могат техниците
    да имат познания за работата на системата като цяло.
    Това е особено важно, тъй като дори и най-добрата диаг-
    ностична програма не винаги обхваща всички възможни
    причини за появата на конкретната грешка. Последният
    ден от нашите обучения (обикновено са тридневни) е
    посветен на работата с диагностичното ни оборудване.
    За хора, които не са присъствали на техническите ни
    обучения, но са закупили диагностично оборудване на  Тестов куфар за електрозахранването,
    WABCO, организираме и обучение на място.       продуктов № 3001000010
    При преминаване на описаните по-горе обучения, всеки
    участник получава т.нар. ПИН 1 (главен ПИН), с който
    може да използва пълните възможности на диагностич-  За допълнителна информация и въпроси,
    ното ни оборудване (калибриране на сензори, прехвър- може да пишете на
    ляне на данни, промяна на параметри). WABCO предла-  e-mail: angel.beshev.external@zf.com; GSM: 0882 657 168
                                                         9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16