Page 9 - Professional Line 2020/8
P. 9

РЕШЕНИЯ
    НОСИ СЕ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ
    ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ И НЕИЗПРАВНОСТИ,
    КОИТО СА ПРИЧИНА ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА
    ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ!
    ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ ВЪРХУ ТОВА?


    Предалгате ли обучения за работа с диагностично
    оборудване?
    Да, всяка година в България имаме 4 обучения в които
    разглеждаме в детайли работата и диагностичните
    възможности на платформите за диагностика на Knorr-
    Bremse "NEO Green за търговски превозни средства и
    автобуси" и "EcuTalk за ремаркета"!
    Участниците в обученията имат възможността да
    присъстват на демонстрации на нашият софтуер върху
    единственият по рода си в България макет оборудван
    с най-новите системи на Knorr-Bremse, като TEBS-G2
    Premium, iTAP, iLvl, TPMS, RLF и много други.

    Ако не сме преминали такова обучение, ще можем
    ли да използваме пълния потенциал на оборудване-
    то?
    Определено не може да се използва оборудването ни
    от хора, който не са преминали обученията тъй като не
    може да се гарантира тяхното ниво на знания относно
    системите на Knorr-Bremse.
    Все пак говорим за сигурността и безопасността на
    всички участници в движението на пътя!
    Без успешното преминаване на нашите обучения ди-   Има ли странични ефекти, които биха се получили
    агностичните софтуери може да се разглеждат само в  при използването на неоригинален диагностичен
    така наречения"Режим на Демонстрация" с ограничени  софтуер?
    възможности дори и в него!              - Да, най-често срещаният страничен ефект е автома-
    - Пълната функционалност на диагностични софтуери   тично изключване на системата за стабилност на пътя
    и оборудвания предлагани от компании партньори на   (RSP) при ремаркета. Това се случва при най-стан-
    Knorr-Bremse може да се използва само и единствено  дартната процедура на програмиране, когато се сваля
    след представяне на сертификати за успешно завър-   файла с параметри от старият електроннен блок, който
    шени наши технически обучения на базата на които   подменяме и след това се записва на новият електрон-
    се издават специални Пин кодове за достъп в нашите  нен блок от диагностика извършващ програмирането
    системи с тяхното диагностично оборудване!      без промяна на параметри от негова страна.
                               Автоматична промяна на параметри, които са от пър-
                               востепенна важност за изчисляване на спирачната
                               характеристика и поведението на спиране по време на
                               движение, като: Базова конфигурация на ремаркето,
                               осово натоварване, междуосово разстояние и много
                               други!
                               НАЙ-ВАЖНОТО НА КОЕТО ТРЯБВА ДА
                               СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ Е ЛИПСАТА
                               НА СЪОБЩЕНИЕ ОТ УНИВЕРСАЛНАТА
                               ДИАГНОСТИКА ОПИСВАЩО ИЗВЪРШЕНИТЕ
                               АВТОМАТИЧНИ/ЗАДКУЛИСНИ/НЕОЧАКВАНИ
                               ПРОМЕНИ, КОЕТО ДА УВЕДОМИ ДИАГНОСТИКА
                               ИЗВЪРШИЛ ПРОГРАМИРАНЕТО!


                               Много важно е да се отбележи отговорността след този
                               тип програмирания остава Единствено и само Ваша!


                                                         7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14