Page 6 - Professional Line First issue
P. 6

инТервю    интервю с панайот николов, Търговски директор на Бош автомобилно оборудване:

    виСокоТо качеСТво
    е вСе по-ТърСено на пазара

    От 2010 г. Панайот Николов ръководи отдел “Автомобилно оборудване” в Роберт Бош
    ЕООД. Отделът отговаря за аутомотив бизнеса на Бош на територията на България и
    Македония. Преди това г-н Николов е заемал търговски и мениджърски позиции в Шел

    България ЕАД, Приста Ойл ЕАД и Скания България ЕООД.    Г-н Николов, какви са тенденциите в развитието на   Г-н Николов, бихте ли ни запознали с продуктовата
    пазара на автомобилно оборудване и авточасти в    гама на Бош, свързана с тежкотоварните превозни
    България?                       средства?
    По мое мнение през последната година пазарът е    В областта на тежкотоварните автомобили Бош Авто-
    нараснал, като ръстът е едноцифрен - от порядъка на 5 мобилно оборудване предлага акумулатори, чистачки,
    до 6%. По-важната тенденция според мен е, че наблю-  части и цели компоненти по дизеловата горивна систе-
    даваме преструктуриране на клиентското търсене в   ма, светлини, филтри, стартери, генератори, кормилни
    посока по-високо качество и готовност на клиентите  системи, както и системата за третиране на изгорели
    да плащат за това.                  газове Bosch Denoxtronic. Мога да кажа уверено, че
                               в сегментите “Дизелова горивна система”,
    Това означава ли, че се подобрява и културата на
    потребителя в България?                “Акумулатори” и “Чистачки” заемаме
    Да, съгласен съм, че културата на потреблението се  една от лидерските позиции на
    развива в положителна посока. Това е свързано и с   българския пазар.
    увеличения фокус на фирмените потребители върху
    оперативните разходи и подобреното планиране. Все
    повече компании осъзнават, че по-доброто качество   Освен това в България предлагаме сервизните кон-
    им спестява в последствие разходи за извънредни    цепции Bosch Diesel Center, Bosch Diesel Service,
    ремонти и непланирани престои.            Bosch Module и Bosch Car Service.
                                                продължава на стр. 6 >
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11