Page 8 - Professional Line First issue
P. 8

инТервю


    На територията на страната имаме общо 165 серви-   дукти са позиционирани в средния и високия ценови
    зни партньори, участващи в тези концепции, което   сегмент. Особеност на българския пазар представля-
    ни прави марката с най-много брандирани сервизи в   ва и относително големият обем авточасти втора ръка,
    България.                       което при някои системи на превозното средство,
                               свързани с безопасността на шофиране, създава до-
    Какво е развитието на тези продуктови групи на    пълнителни рискове.
    Бош през изминалата 2016 г.?
    2016-та година беше много успешна за нас. В тежко-  Хубавото е, че клиентите все повече
    товарния сегмент реализирахме общ растеж от около
    10%. Най-добре се представихме при чистачките,    отдават предпочитание на доброто
    стартерите и алтернаторите, където успяхме да гене-  качество и са готови да заплатят за него,
    рираме двуцифрени ръстове.              както е видно и от ръстовете на нашите

    Кои са основните фактори, стоящи зад този ръст?    продажби.
    Факторите са няколко, като на първо място бих
    поставил стратегическия фокус на нашия екип върху   Как отговаряте все пак на запитванията на клиенти,
    тежкотоварния сегмент, както и отличната ни съв-   за които цената е на първо място?
    местна работа и успешните ни проекти с големите ди-  За тези клиенти можем да предложим нашата гама от
    лъри на авточасти у нас. За положителното развитие  фабрично възстановени изделия под бранда Bosch BX.
    на Бош Автомобилно оборудване в България допри-    Това са употребявани продукти, които изцяло се въз-
    несе и успешното налагане на гамата ни от фабрично  становяват в завода-производител. Тези продукти имат
    възстановени изделия Bosch BX.
                               качествата на нови изделия и се предлагат с пълна
                               фабрична гаранция от една година на по-достъпна цена
    Кои са най-новите продукти на Бош           за българския потребител.
    в сегмента “Тежкотоварни превозни средства”?     Неслучайно в тази продуктова група имаме непрекъс-
    Най-новото при нас са кормилните системи. В края   нат растеж, като само за изминалата година отбеляз-
    на 2014 г. Бош придоби изцяло ZF Lenksysteme, един  ваме ръст от над 10%.
    от най-големите производители на кормилни системи
    в света. В резултат на това придобиване в момента   Какъв ще бъде фокусът на Бош Автомобилно обо-
    предлагаме пълна гама резервни части и компоненти   рудване през 2017 г.?
    за кормилни системи при тежкотоварните автомоби-   През 2017 г. сме планирали старта на нова специали-
    ли. Откакто Бош пое този бизнес в България, имаме   зирана сервизна концепция специално за сегмента
    многократен ръст на продажбите.
                               на тежкотоварните превозни средства. Тя се нарича
                               Bosch Commercial Vehicles Module и ще бъде насочена
    Какви са предизвикателствата, които срещате на    към независимите сервизи за тежкотоварни автомо-
    българския пазар?                   били. Друга новост при нас е, че открихме Център
    Едно от основните предизвикателства за нас е, че   за технически обучения в София, който се намира в
    пазарът като цяло е ценово ориентиран, а нашите про-
                               сервизната база на Бултрако.
    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13